Zoek:

Disclaimer

Algemene informatie

Deze website wordt beheerd door BASF Antwerpen. Alle rechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van en voorbehouden aan BASF Antwerpen.

Aansprakelijkheid voor inhoud

De verstrekte inhoud werd met de grootste zorg samengesteld. BASF Antwerpen kan de nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en actualiteit van de inhoud echter niet garanderen. Elke gebruiker is bijgevolg in het algemeen verplicht om vakkundig na te gaan of alle inhoud geschikt is voor het voorgenomen gebruik.

BASF Antwerpen is verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze websites krachtens de toepasselijke wetgeving. BASF Antwerpen is echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden die wijzen op illegale activiteit te onderzoeken. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren conform de toepasselijke wetgeving, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf de datum van kennisname van een concrete inbreuk. Mits kennisgeving van dergelijke schendingen, zal BASF Antwerpen de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

Deze website en informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld, worden aan de gebruiker aangeboden in de staat waarin ze zich bevinden, zonder verklaringen en waarborgen van welke aard ook (uitdrukkelijk of impliciet) of enige aansprakelijkheid, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. Behoudens in geval van opzet, kan BASF Antwerpen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die werd veroorzaakt door of die verband houdt met het gebruik van deze website. In ieder geval is BASF Antwerpen niet verantwoordelijk voor en wijst zij elke aansprakelijkheid af voor enige onrechtstreekse, incidentele, bijzondere of gevolgschade, die werd veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik van deze website.

Aansprakelijkheid voor links

De inhoud van deze website bevat ook links naar externe websites waarover BASF Antwerpen geen controle heeft. Bijgevolg draagt BASF Antwerpen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. De respectieve provider of operator van deze externe websites is altijd zelf verantwoordelijk voor hun inhoud. De gelinkte websites werden gecontroleerd op mogelijke schendingen van de wet bij het plaatsen van de link. Er werd daarbij geen illegale inhoud vastgesteld. Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onredelijk als er geen concrete aanwijzingen zijn van een schending. Na kennisgeving van schendingen, zal BASF Antwerpen dergelijke links onmiddellijk verwijderen. Verder is BASF Antwerpen niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of hun inhoud.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze door BASF Antwerpen samengestelde pagina’s zijn onderworpen aan het auteursrecht. Voor het kopiëren, verwerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik dat de grenzen van het auteursrecht te buiten gaat, wordt de schriftelijke toestemming van BASF Antwerpen vereist. Indien de inhoud niet door BASF Antwerpen werd gecreëerd, wordt het auteursrecht van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dusdanig aangeduid. BASF Antwerpen vraagt de gebruiker echter om het te melden wanneer deze een schending van auteursrechten vaststelt. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zal BASF Antwerpen de betrokken inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wijzigingen en updates

BASF Antwerpen kan, zonder enige aansprakelijkheid, deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk wijzigen en/of de exploitatie ervan stopzetten en heeft geen verplichting om de website te updaten.

Slotbepalingen

Elke vordering of geding met betrekking tot deze website of het gebruik ervan zal beheerst worden door en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van de principes van het conflictenrecht.  De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen (afd. Antwerpen) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van dergelijke vorderingen of gedingen.

Copyright BASF Antwerpen 2024
BASF Antwerpen NV, Scheldelaan 600, Haven 725, 2040 Antwerpen, KBO 0404.754.472, RPR Antwerpen (afd. Antwerpen)