Zoek:

Privacyverklaring

A. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is onze functionaris voor gegevensbescherming?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Alexandra Haug
Functionaris voor gegevensbescherming in de EU van BASF
D-67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0
e-mail: data-protection.eu@basf.com

De coördinator voor gegevensbescherming bij BASF Antwerpen NV is:

Nick Oostvogels
Data Protection Coordinator BASF Antwerpen NV
Scheldelaan 600
2040 Antwerpen Belgium
e-mail: mijnprivacy@basf.com

Wanneer je solliciteert voor een studentenjob is BASF Antwerpen NV enerzijds, en Eurochem Antwerpen NV anderzijds gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Het is evenwel BASF Antwerpen NV die instaat voor de nakoming van de verplichtingen inzake gegevensbescherming in hoofde van de toepasselijke wetgeving. Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen inzake verwerking van persoonsgegevens i.k.v. je studentenjob vragen we je dan ook je te richten tot bovenvermelde personen.

B. Welke gegevens verzamelt BASF wanneer je onze website bezoekt, waarom, voor hoe lang en op welke wettelijke basis?

In het volgende hoofdstuk informeren we je over de gegevensverwerking op onze site (a), waarom en op welke wettelijke basis (b), maar ook voor hoe lang gegevens worden bewaard en – indien van toepassing – hoe je dit kan vermijden en opties om te verwijderen (c).

1.  Log bestanden

a. Gegevensverwerking op onze site

Als je de website enkel bezoekt om informatie te bekijken (en dus niet om te registreren of gegevens te noteren, bv. via het contactformulier), stuurt je browser de volgende informatie automatisch door naar onze server:

 • IP-adres van je apparaat
 • Informatie over je browser
 • Datum en tijdstip van je bezoek
 • Statusinformatie, zoals foutmeldingen
 • Uitgewisseld data-volume en de toegangsinformatie (bv. bestanden overgedragen, bestand niet gevonden,…)
 • Operationeel systeem en versie van het operationeel systeem van je computer en de naam van je toegangsprovider.

b. Waarom en op welke wettelijke basis

Wanneer je de website bezoekt, wordt jouw IP-adres en andere informatie automatisch overgebracht naar onze server vanuit je browser om je:

 • de gevraagde informatie te kunnen tonen
 • een veilig en stabiel bezoek op onze website te kunnen garanderen en ongeoorloofd gebruik op te sporen
 • een comfortabel bezoek op onze website te kunnen bezorgen.

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is art. 6 para. 1 zin 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverwerking.

c. Termijn van opslag

De gegevens zullen verwijderd worden van zodra zij niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden. In geval van dataverzameling voor het functioneren van de website, worden deze verwijderd na het eindigen van de desbetreffende sessie. In geval van opslag van data in log bestanden, zullen deze na maximaal zeven dagen verwijderd worden. Opslag na deze periode is mogelijk. Wanneer dit het geval is, worden IP-adressen geanonimiseerd door de laatste 8 karakters te deleten, zodat identificatie niet langer mogelijk is.

2.  Cookies

a. Dataverwerking en respectievelijke wettelijke basis

We gebruiken cookies op onze website. Dit is tekst informatie die opgeslagen kan worden in de browser van het apparaat dat de bezoeker gebruikt om de website te bezoeken (web server, server). De cookie wordt verzonden vanuit de web server naar de browser of gegenereerd in de browser door een script (JavaScript). De webserver kan de cookie informatie lezen van op de server wanneer de gebruiker de webpagina bezoekt. Cookies veroorzaken geen schade aan je apparaat, bevatten geen virussen, trojaanse of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die betrekking heeft op het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat we direct zicht krijgen op jouw identiteit.

We genereren enkel strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Over het algemeen worden deze cookies alleen ingesteld als reactie op acties die je onderneemt naar aanleiding van een serviceverzoek, zoals het instellen van je privacy-voorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren.

Je kan je browser instellen om deze cookies te blokkeren of je ervoor te verwittigen. Het is echter mogelijk dat daardoor bepaalde functionaliteiten van de website niet goed werken.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze cookies is art. 6 para. 1 zin 1 lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de gegevensverwerkingsdoeleinden vermeld onder B.1.b.

b. Specifiek gebruik van cookies, doelen en periode van opslag

Onderstaande cookies gebruiken we, afhankelijk van de cookie-instellingen die je in het Privacy Preference Center hebt ingegeven. Alleen de strikt noodzakelijke cookies zijn standaard geactiveerd. Als je dit ook liever niet wil, kan je cookies in het algemeen afwijzen in je browser.

In dat geval zal de functionaliteit van de website beperkt zijn.

 

Cookie-instellingen
Verdere details over de respectievelijke cookie providers kan je in het Privacy Preference Center vinden bij de respectievelijke cookie-categorieën.

3.  Contactformulier en email

a. Gegevensverwerking

Onze webpagina’s bevatten contactformulieren en links om ons een rechtstreekse email te sturen. Als je deze gebruikt, wordt de informatie die je erin verstrekt aan ons bezorgd en verwerkt. De verplichte gegevens moeten worden ingevuld voor elektronisch contact via het formulier en worden aangeduid met een *. Als je ons bijkomende informatie bezorgd, is dit op vrijwillige basis.

Als je ons een email verstuurt, zullen we de gerelateerde metadata en de inhoud van het bericht verwerken.

b. Waarom en op welke wettelijke basis

Jouw gegevens worden verwerkt om ons in staat te stellen om je te contacteren, jouw verzoek in te behandelen en je onze service te kunnen verlenen, misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologie te waarborgen.

De wettelijke grond voor de verwerking van gegevens in de verplichte velden is Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f AVG. De voorgenoemde doeleinden bevatten ook een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens. Als het doel van het contact is om een contract te sluiten, is de aanvullende basis voor de verwerking Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b AVG. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking van de door jou vrijwillig verleende informatie is jouw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a AVG.

c. Termijn van opslag

De persoonsgegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of onbeschikbaar gemaakt van zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Bovendien kunnen de gegevens worden opgeslagen zoals dit voorzien is door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke onderworpen is. Gegevens zullen ook worden verwijderd of onbeschikbaar gemaakt wanneer de periode van opslag uit de voorgenoemde bepalingen verstreken is, tenzij het nodig is om de gegevens te blijven bewaren met oog op het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst.

In geval van toestemming, heb je het recht om deze ten allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming tot intrekking. Om dit te doen kan je de instellingen in het Privacy Preference Center aanpassen.

4.  Social media hyperlink

We hebben hyperlinks naar de volgende social media kanalen toegevoegd op onze website:

Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram en YouTube.

Deze links zijn zichtbaar bij hun logo en staan opgeslagen op onze eigen server. Dit wil zeggen dat als je onze website voor het eerst laadt, geen enkele data over jou als gebruiker getransfereerd wordt naar de respectievelijke provider. Als je op de link klikt, wordt je wel doorgestuurd naar de desbetreffende website. Door die actie kan er wel data verwerkt worden door de website.

We hebben geen invloed op deze dataverwerking door de gelinkte websites.

C. Ben je verplicht om ons je gegevens te bezorgen?

Wanneer je onze website bezoekt, zal de informatie gespecifieerd in sectie B.1.a. en de informatie uit de strikt noodzakelijke cookies automatisch verwerkt worden. De overdracht van deze informatie is vrijwillig. Zonder dat je ons deze persoonsgegevens verstrekt, kunnen we de gevraagde pagina niet weergeven.
Als je:

 • Ons toestaat om andere niet-strikt noodzakelijke cookies te gebruiken
 • Ons wil contacteren, een email wil sturen of ons contactformulier gebruiken

dan is de informatie-uitwisseling vrijwillig.
Als je ons contacteert, kunnen we je vraag niet op de gekozen manier beantwoorden zonder de verstrekking van de persoonlijke gegevens die in het individuele geval vereist zijn. Wat betreft cookies kan het ontbreken van toestemming leiden tot een beperking van de functionaliteit van (delen van) de website.

D. Met wie delen we je persoonlijke gegevens?

In ons bedrijf hebben alleen personen en afdelingen toegang tot jouw persoonlijke gegevens als ze deze nodig hebben voor bovenvermelde doeleinden.

We betrekken ook service providers. Deze handelen enkel op basis van onze instructies en zijn contractueel verplicht om te voldoen aan de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming.

Anderzijds delen we jouw gegevens enkel met derden als:

 • Je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in lijn met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a AVG
 • De openbaarmaking op grond van Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims en er geen reden is om aan te nemen dat je een hoger belang hebt dat bescherming verdient door je gegevens niet openbaar te maken.
 • Er een wettelijke verplichting is door ons om de gegevens door te geven, zoals beschreven in Art. 6 para. 1 zin 1 lit. c AVG, of
 • Dit wettelijk is toegestaan en conform Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b AVG en noodzakelijk is om onze contractuele relaties met jou te kunnen vervullen.

Een overdracht van jouw persoonlijke data aan service providers in een derde land zal enkel plaats vinden als de speciale vereisten van Art. 44 ff. AVG vervuld zijn.

E. Hoe beschermen we je persoonlijke gegevens?

BASF gebruikt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen van onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu geëvalueerd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

F. Welke rechten heb ik?

Je hebt bepaalde rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we van jou bewaren, als je deze schriftelijk aanvraagt.

Recht van toegang

Recht van toegang: het recht om toegang te verkrijgen tot je persoonsgegevens (als wij die verwerken), en bepaalde andere informatie (zoals bepaald in dit privacy beleid).

Recht op correctie

Recht op correctie: als je persoonsgegevens fout of onvolledig zijn, heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen.

Recht op wissen
Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het je in staat om jouw persoonsgegevens te laten wissen als er geen dwingende reden is voor ons om die te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met het gebruik van je persoonsgegevens als dat gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.

Recht om ons gebruik van jouw informatie te begrenzen

Recht om ons gebruik van jouw informatie te begrenzen: het recht om het gebruik van je persoonsgegevens te schorsen of de manier waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Hou er rekening mee dat dit recht gelimiteerd is in bepaalde gevallen: Wanneer we jouw gegevens verwerken met uw toestemming, kan je alleen om beperking verzoeken op basis van: (a) onnauwkeurigheid van gegevens; (b) waar onze verwerking onwettig is en je niet wil dat je gegevens gewist worden; (c) je het nodig hebt voor een juridische claim; of (d) als we de gegevens niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze bewaren. Wanneer de verwerking begrensd is, kunnen we nog steeds jouw informatie opslaan, maar niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonsgegevens om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.

Recht op gegevensportabiliteit

Recht op gegevensportabiliteit: het recht om te vragen dat wij (waar technisch mogelijk) jouw persoonsgegevens verplaatsen, kopiëren of overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, voor je eigen doeleinden naar andere services.

Recht op bezwaar

Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonsgegevens, inclusief waar we ze verwerken voor onze legitieme belangen, direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

Recht om toestemming in te trekken: als je je toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met je persoonsgegevens, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als je dat doet, dit niet betekent dat alles wat we tot dan toe met je persoonlijke gegevens hebben gedaan onwettig is).

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor jou. We vragen je wel om je identiteit te bewijzen door middel van een twee-factor-authenticatie. Wij zullen redelijke inspanningen leveren in overeenstemming met onze wettelijke plicht om persoonlijke informatie over jou te verstrekken, corrigeren of verwijderen.

Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen door te e-mailen of schrijven.

Contactgegevens vind je in sectie A.

G. Waar kan je terecht met klachten?

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (Contactgegevens vind je in sectie A.) of bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

In elk geval kan je onze Belgische gegevensbeschermingsautoriteit contacteren:

Drukpersstraat 35 1000 Brussel
e-mail: contact@apd-gba.be
Telefoon: 02 274 48 00, 02 274 48 78 (Eerstelijnshulp voor vragen)

H. Gegevensbescherming voor minderjarigen

Deze website is bedoeld om te worden gebruikt door personen van 16 en ouder. Als iemand jonger dan 16 jaar persoonsgegevens ingeeft via deze website, zullen we deze informatie verwijderen en niet verder verwerken van zodra we ons bewust worden van dit feit.